Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Fabriekskwartier aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onjuist of onvolledig is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie overnemen, openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabriekskwartier. Het ontwerp van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag zonder toestemming niet gebruikt of gekopieerd worden.

Fabriekskwartier kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Binnen deze website zijn relevante externe links opgenomen. Fabriekskwartier is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Fabriekskwartier sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of als gevolg van de tijdelijke onmogelijkheid om te kunnen raadplegen Het is niet toegestaan om de normale werking van deze site te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de website.

We hebben getracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze website getoonde beelden te waarborgen. Wij hebben ons er dan ook voorzover redelijkerwijs mogelijk is ons ervan vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van deze site, gelieve zich met ons in verbinding te stellen.

Blijf op de hoogte

Wil je de laatste nieuwtjes ontvangen van het fabriekskwartier?

Schrijf je hier in